Dziękujemy za dodanie do koszyka
Przejdź do koszyka Kontynuuj zakupy
Mobile menu

Regulamin zakupów

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy ARSEN, zwany dalej „Sklepem Internetowym”, prowadzony jest przez ARSEN Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z  siedzibą w Grabowcu pod numerem 5a, 98-200 Sieradz, REGON 101723660, NIP 8272305657, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem 495127, zwaną dalej „Spółką”.
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną towarów w postaci farb i wszystkiego, co jest potrzebne do remontu, na terenie Polski za pośrednictwem strony www.arsen24.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”.
 3. Ze Spółką można kontaktować się także za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@arsen.pl oraz telefonu pod numerem +48 507 255 355 i 43 825 35 45.

§ 2 Informacje szczegółowe dla klientów będących konsumentami

 1. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną nabywającą towar, którego nabycie nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Spółka za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaje towary będące rzeczami i  w tym celu porozumiewa się z konsumentem za pośrednictwem Strony Internetowej. Świadczenie Sklepu Internetowego obejmuje sprzedaż towaru oraz jego dostarczenie do Klienta z zastrzeżeniem § 4 ust. 12.
 3. Łączna cena za świadczenie obejmuje cenę towaru oraz koszt przesyłki. Koszt przesyłki ustala się na podstawie cennika kosztów przesyłki, przewidującego zależność od wagi produktów, gabarytów przesyłki i wartości koszyka. Koszt ten zawierać się będzie w przedziale od 8,99 zł do 200 zł.
 4. Koszty korzystania ze Strony Internetowej w celu zawarcia umowy ustala operator, z którego usługi korzysta kupujący.
 5. Sposoby i terminy zapłaty za świadczenie określone są w § 5.
 6. Spełnienie świadczenia polega na wydaniu towaru kupującemu i następuje w terminie określonym w § 4 ust. 5. Spółka ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Procedurę rozpatrywania reklamacji określa § 7.
 7. Konsument, który dokonał zakupu za pośrednictwem Strony Internetowej, może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów – z zastrzeżeniem ust. 12. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni i liczy się od  objęcia w posiadanie zakupionej rzeczy przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik, a w wypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 8. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy niezbędne jest przesłanie pod adresem Spółki podanym w § 1 ust. 1 lub jej adresem e-mail podanym w § 1 ust. 3 jednoznacznego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego konsument może skorzystać, zawarty jest w załączniku do niniejszego regulaminu.
 9. W razie odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Strony Internetowej konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Spółce nie później niż 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towar powinien być zwrócony pod adresem Spółki podanym w § 1 ust. 1.
 10. Konsument winien pokryć tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (nadania przesyłki), których wysokość szacowana jest maksymalnie na kwotę odpowiadającą kosztowi uprzedniego doręczenia mu rzeczy sprzedanej. Spółka obowiązana jest jednak do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą. Spółka nie przyjmie przesyłki towaru wysłanej pod jej adresem za pobraniem pocztowym.
 11. Konsument, który skorzystał z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Spółka, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 13. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Strony Internetowej nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5)    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

15.  Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych form rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a dostęp do tych procedur ma na zasadach określonych przez właściwe organy administracji publicznej oraz organizacje społeczne, którymi są w szczególności:

-      powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów,

-      wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej,

-      polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej,

-      Federacja Konsumentów,

-      Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

§ 3. Rejestracja i logowanie

 1. Do skorzystania z możliwości przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Rozpoczęcie procedury zakupu w Sklepie Internetowym uzależnione jest od dokonania rejestracji lub – w przypadku zakupu jednorazowego – wybrania opcji zakupu bez rejestracji.
 3. Konto zostaje aktywowane po akceptacji przez Sklep Internetowy.
 4. Rejestrujący konto w Sklepie Internetowym otrzymuje automatycznie wygenerowany przez sklep e-mail z linkiem potwierdzającym rejestrację konta.
 5. W celu przystąpienia do zakupu należy na Stronie Internetowej wypełnić odpowiedni do wybranej opcji zakupu formularz poprzez wpisanie do niego danych.
 6. Warunkiem kontynuacji zakupu jest poznanie i zaakceptowanie – poprzez kliknięcie odpowiednich pól – postanowień niniejszego regulaminu, który w szczególności określa warunki przetwarzania przez Spółkę danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia składanego w Sklepie Internetowym. Istnieje również możliwość równoczesnej rejestracji konta podczas składania zamówienia – poprzez wypełnienie pól „hasło” oraz „powtórz hasło”.
 7. Po wypełnieniu formularza należy uruchomić link ukryty pod polem "Złóż zamówienie", co jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Powoduje to zapisanie w bazie danych informacji wpisanych w formularzu oraz nazwy hosta nadawcy i godziny wysłania formularza.
 8. Po odnotowaniu dokonania czynności, o których mowa w ust. 2 - 7 Sklep Internetowy pod adresem internetowym, z którego wpłynęło zamówienie, przesyła automatycznie wygenerowany e-mail ze szczegółami zamówienia.
 9. Zarejestrowanie umożliwia logowanie się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu, oraz hasła. 
 10. Rejestrujący we własnym interesie winien wystrzegać się ujawnienia loginu i hasła osobom niepowołanym.

§ 4. Przyjmowanie, składanie i realizacja zamówienia oraz doręczenie towaru

 1. Zamówienie składa się za pośrednictwem formularza zamówienia, dostępnego na Stronie Internetowej.
 2. W celu złożenia zamówienia na stronie produktowej należy uruchomić link ukryty przy wybranym towarze pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku określić ilość (liczbę) zamawianego towaru.
 3. Określenia sposobu dostawy i zapłaty dokonuje się poprzez wybór opcji proponowanej przez Sklep Internetowy.
 4. Uruchomienie linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia i obowiązkiem zapłaty.
 5. Sklep Internetowy zobowiązany jest do wysłania towaru w terminie 30 dni od złożenia zamówienia przez kupującego.
 6. O wysłaniu towaru Sklep Internetowy zawiadamia kupującego przesyłając wiadomość pod adresem e-mail wskazanym podczas składania zamówienia lub rejestracji.
 7. Złożone zamówienie można cofnąć przed dokonaniem przez Sklep Internetowy wysyłki towaru poprzez nawiązanie połączenia i złożenie odpowiedniego oświadczenia od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 14:30 pod numerem telefonu podanym w § 1 ust. 3.
 8. Cena towaru podana na Stronie Internetowej jest wiążąca i w odniesieniu do zalogowanego zainteresowanego nie może ulec zmianie przez okres, przez jaki pozostaje on zalogowany na Stronie Internetowej, nie dłużej jednak niż przez 24 godziny od momentu pierwszego zalogowania w danym dniu.
 9. W przypadku każdej sprzedaży wystawiany jest dokument sprzedaży (faktura albo paragon) określający cenę sprzedaży oraz cenę dostawy.
 10. Ceny towarów zamieszczone na Stronie Internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 11. Koszt dostawy (przesyłki) towaru stanowi odrębną pozycję i nie jest uwzględniony w cenie sprzedaży towaru. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i  określony w formularzu zamówienia sposób. Koszty dostawy podane są na Stronie Internetowej.
 12. Dopuszcza się możliwość dokonania przez nabywcę odbioru osobistego zakupionego towaru w siedzibie lub wybranej filii Spółki po telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny obioru.
 13. Sklep Internetowy pod adresem, z którego pochodzi zamówienie, przesyła e-maile z informacją o każdym etapie realizacji zamówienia. 
 14. Wysyłka towarów o różnym czasie realizacji realizowana jest po skompletowaniu ich całości, tzn. w czasie przewidzianym dla towaru o najdłuższym czasie przygotowania do ekspedycji.
 15. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie, jeżeli spowodowane zostało nieprawidłowym lub błędnym określeniem przez nabywcę miejsca przeznaczenia towaru podczas rejestracji. 
 16. W razie niedoręczenia przesyłki z powodu niewłaściwie podanego adresu dostawy wysłanie towaru pod ponownie wskazanym przez nabywcę adresem uzależnione jest od pokrycia przez tego nabywcę kosztu zwrotu oraz powtórnej wysyłki.
 17. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany cen oferowanych towarów, a także prowadzenia promocji.

§ 5. Płatności

Zapłaty ceny sprzedaży towaru dokonuje się:

1)    podczas odbioru towaru we wskazanej przez nabywcę filii Spółki – gotówką lub kartą płatniczą;

2)    podczas odbioru towaru po dostarczeniu go przez operatora pocztowego lub firmę kurierską – gotówką lub kartą płatniczą;

3)    przed odbiorem towaru (jeżeli nabywca wybrał płatność z góry) – przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego: PKO Bank Polski S.A. - nr PL 24 1020 2212 0000 5402 0340 3425, lub za pomocą systemu płatności elektronicznych – Przelewy24.pl, BLIK, karta płatnicza, a także przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

§ 6. Odbiór towaru

 1. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm oraz naklejonych na opakowanie plomb.
 2. W wypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzeń lub prób otwierania, należy w obecności kuriera lub przedstawiciela operatora pocztowego sporządzić protokół uszkodzeń oraz skontaktować się ze Sklepem Internetowym.

 

§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy o Prawach konsumenta, o której mowa w § 11 ust. 1. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. pisemnego.
 4. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

§ 8. Tryb zgłaszania wad fizycznych oraz rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje należy kierować do Spółki pod adresem: ul. J. Kilińskiego 8-10, 98-220 Zduńska Wola. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem podanym w § 1 ust. 3.
 2. Składając reklamację należy przedłożyć dowód zakupu oraz opatrzony podpisem kupującego opis wady wraz ze sprecyzowaniem żądania.
 3. W wypadku składania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumenty określone w ust. 2 winny zostać przesłane w formie skanów.
 4. Spółka rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Do zachowania tego terminu wystarczy przesłanie przed jego upływem przesyłką poleconą pod adresem zgłaszającego reklamację informacji o zajętym przez Spółkę stanowisku.
 5. Spółka nie udziela gwarancji na towary. W razie, gdy na towar udzielona jest gwarancja przez producenta, roszczenia w oparciu o gwarancję należy kierować do tego producenta, a uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.
 6. Uprawnienia związane z rękojmią za wady dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9. Zwrot uiszczonej ceny sprzedaży

1.     Spółka dokona zwrotu ceny sprzedaży:

1)    uiszczonej z góry przez nabywcę, który następnie cofnął zamówienie przed dokonaniem przez Sklep Internetowy wysyłki towaru – w wysokości odpowiadającej cenie towaru, na który zamówienie zostało cofnięte;

2)    uiszczonej przez nabywcę, który następnie dopełniwszy warunków określonych w § 7 odstąpił od umowy i zwrócił towar;

3)    uiszczonej przez nabywcę, który następnie skutecznie złożył oświadczenie o  obniżeniu ceny w oparciu o przepisy o rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej – w części odpowiadającej kwocie obniżenia;

4)    uiszczonej przez nabywcę, który następnie skutecznie odstąpił od umowy w oparciu o przepisy o rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

2.     Zwrot ceny sprzedaży w wypadkach określonych w ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez nabywcę.

3.     W wypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1 i 4 zwrot ceny nastąpi wraz z równowartością kwoty uiszczonej tytułem kosztu wysyłki.

§ 10. Dane osobowe

 1. Administratorem przekazanych przez nabywców ich danych osobowych jest Spółka.
 2. Przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych jest konieczne do zawarcia i realizacji umów, w których przypadku osoby, od których dane te pochodzą, są stronami tych umów.
 3. Niepodanie przez nabywcę danych osobowych w trybie i zakresie określonych w niniejszym regulaminie uniemożliwia zawarcie umowy sprzedaży.
 4. Cel, warunki przechowywania lub dostęp do danych osobowych opisane są szczegółowo w Polityce prywatności.
 5. Nabywca, którego dane osobowe podlegają przetwarzaniu przez Spółkę, ma prawo wglądu i zmiany (poprawienia) swoich danych osobowych, a także żądania od Spółki niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”), chyba że do kontynuowania przetwarzania będą zobowiązywać Spółkę przepisy prawa, np. podatkowego, albo będzie podstawa, by przyjąć, że jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów klienta, bądź okaże się to niezbędne dla rozpatrzenia uwag klienta co do działalności Spółki lub oferty, albo do rozpatrzenia reklamacji, bądź też wymagać tego będzie prawnie uzasadniony interes Spółki.
 6. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem podanym w § 1 ust. 3.
 7. W zakresie ochrony danych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11. Postanowienia końcowe

1.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287).

2.   W razie zmiany regulaminu zamówienie złożone przed jej wejściem w życie będzie realizowane na podstawie zasad obowiązujących do tego czasu.

3.   Niniejszy regulamin jest dostępny jest w siedzibie Spółki oraz na Stronie Internetowej.

 

 

 

 

 

Załącznik 1

…………………, dnia ……………………

………………………………………
 (imię i nazwisko nabywcy)   
………………………….……………
(ulica, numer domu, numer mieszkania)
…………………………………………
(miejscowość,  kod pocztowy i poczta)    

 

ARSEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Grabowiec 5a, 98-200 Sieradz

e-mail: sklep@arsen.pl

 

OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy, które nabyłem w Sklepie Internetowym ARSEN:

Lp.

Nazwa towaru

Liczba sztuk

Wartość (PLN)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr faktury/paragonu: …………………………………

Przesyłkę zawierającą zakupiony przez mnie towar otrzymałem w dniu ………………………

Towar odsyłam w stanie niezmienionym, a zmniejszenie jego wartości jest wynikiem korzystania z niej w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrotu uiszczonej przeze mnie ceny sprzedaży w kwocie ……………………… proszę dokonać na mój rachunek bankowy nr ………………………………………………

 

……………………………………
(podpis nabywcy)